cień_światła

318 tekstów – auto­rem jest cień_światła.

Ko­niec to nie zaw­sze no­wy początek. 

myśl • 5 września 2017, 14:03

Za mało 'sza­leństw' po­pełniamy w czynach,
a zbyt dużo w myślach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2014, 15:02

Możesz oglądać nie pat­rząc ,
może słyszeć nie słuchając,
możesz mówić nie wy­powiadając słów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 grudnia 2014, 23:44

Nie dos­trzeże zła,
ten który to zło czyni. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 sierpnia 2014, 20:52

Kończące uczu­cie przy­pomi­na lód,
który naj­pierw się kruszy,
ale w końcu i tak stopnieje.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2013, 09:52

* * *

Widzę w To­bie świt mo­jego życia,
Widzę w To­bie zachód moich marzeń,

Jes­teś tęczą moich pragnień,
Jes­teś deszczem moich uśmiechów,
.
Każda chwi­la to aura wspólnych wspomnień,
która da­je siłę w cza­sie burzy.

Miłość trwa dopóki trwa po­goda naszych dusz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 grudnia 2012, 21:12

* * *

Zostań,
bo Ty jes­teś całym życiem moim i wiecznością,
uśmie­cha­mi i łzami,
dob­ry­mi i złymi chwilami,
moim prag­nieniem i spełnieniem.

Zostań,
nie od­chodź ,
tak wiele jeszcze przed nami,
tak wiele cza­su przed nami.

Zostań,
jes­tem dla Ciebie,
a Ty jes­teś dla mnie.

Zostań,
bo w To­bie mo­ja przyszłość,
w To­bie szczęście ty­siąca chwil ,
które za nami. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 grudnia 2012, 19:30

Fa­lami prób poz­na­jesz co to morze życia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2012, 19:05

Można być szczęśli­wym ole­wając zda­nie innych,
lub nie­szczęśli­wym licząc się z ich zda­niem i spełniać ich ocze­kiwa­nia wo­bec naszej oso­by...ale czy warto? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2012, 19:30

Za­pomi­nanie o kimś dla nas ważnym,
jest jak po­wol­ne umiera­nie ka­wałka duszy... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 kwietnia 2012, 19:14
cień_światła

. . .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

6 września 2017, 15:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Koniec to nie zaw­sze [...]

5 września 2017, 14:03cień_światła do­dał no­wy tek­st Koniec to nie zaw­sze [...]

29 grudnia 2014, 16:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Za mało 'sza­leństw' po­pełniamy [...]

29 grudnia 2014, 15:51mill sko­men­to­wał tek­st Za mało 'sza­leństw' po­pełniamy [...]

29 grudnia 2014, 15:02cień_światła do­dał no­wy tek­st Za mało 'sza­leństw' po­pełniamy [...]

14 grudnia 2014, 23:44cień_światła do­dał no­wy tek­st Możesz oglądać nie pat­rząc [...]

24 sierpnia 2014, 20:52cień_światła do­dał no­wy tek­st Nie dos­trzeże zła, ten [...]